2022 aastaaruanne

Eesti suurim vee-ettevõtja

Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõtja, kes pakub vee- ja kanalisatsiooniteenuseid pea kolmandikule Eesti elanikkonnast. Meie kohustus on pakkuda kõrge kvaliteediga joogivett, tagada teenuse katkematus ja koguda ning puhastada keskkonnasõbralikult reo- ja sademeveed.

Teenindame enam kui 24 000 era- ja äriklienti ning ligi 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades: Maardu linnas, Saue linnas, Harku alevikus ja Saku vallas.

Loe edasi

Meie kontserni ettevõtted

Tallinna Vesi on vee-ettevõtja, kes pakub vee- ja kanalisatsiooniteenuseid Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades. Ettevõttel on kaks puhastusjaama: Ülemiste veepuhastusjaam ja Paljassaare reoveepuhastusjaam. Iga päev puhastame neis keskmiselt 70 200 m³ joogivett ja 133 000 m³ reovett. Tallinna Vee koosseisus tegutsevad akrediteeritud vee- ja heitveelabor. Ühisveevärgisüsteemi kuulub üle 1200 km veetorustikke, 22 veepumplat ja 46 põhjavee puurkaevpumplat kokku 93 puurkaevuga. Harju- ja Järvamaal paiknev pinnaveehaare ulatub umbes 1800 km2-ni. Ühiskanalisatsioonisüsteemi kuulub üle 1187 km reoveetorustikke, 520 km sademeveetorustikke ning 176 kanalisatsiooni- ja sademeveepumplat üle kogu teeninduspiirkonna. Tallinna Vee aktsiad on noteeritud Nasdaq Baltikumi põhinimekirjas. 31. detsembri 2022 seisuga olid ettevõttes üle 5%-list otseosalust omavad aktsionärid OÜ Utilitas ja Tallinna linn.

Watercom on 2010. aastal Tallinna Vee poolt moodustatud ettevõte, mille eesmärk on pakkuda teenuseid emaettevõttele ning laiendada pakutavate teenuste valikut ja arendada välja põhitegevusega mitteseotud teenuseid. Watercomi pakutavate teenuste hulka kuuluvad torustike ehitus ja projekteerimine, teehoiutöödega seotud teenused, torustike desinfitseerimine ja projekteerimine, projektijuhtimine ja omanikujärelevalve ning survepesu- ja transporditeenused.

Tütarettevõte Watercom OÜ kuulub täielikult AS-ile Tallinna Vesi ning selle tulemused on konsolideeritud kontserni tulemustesse.

Tütarettevõte ASTV Green Energy on 2021. aastal Tallinna Vee poolt omandatud ettevõte, mille eesmärk pikemaajalises vaates on pakkuda veeteenuste osutamisel tekkivaid taaskasutatavaid ressursse toodetena roheenergeetika turul. Tegemist on alustava ettevõttega ning aktiivset majandustegevust ei ole toimunud. 100%-line osalus tütarettevõttes ASTV Green Energy OÜ kuulub AS-ile Tallinna Vesi.

MEIE PEAMISED TOOTED JA TEENUSED

Vee kogumine, puhastamine ja -varustus
Reo- ja sademevee kogumine, ärajuhtimine ja puhastamine
Projekteerimisteenused
Omanikujärelevalve ja projektijuhtimine
Vee- ja kanalisatsiooni- teenused
Laboriteenused
Torustike ehitamine
Transporditeenused ja tee-ehitus

MEIE MISSIOON

Meie kohustus on pakkuda kõrge kvaliteediga joogivett, tagada teenuse katkematus ja koguda ning puhastada keskkonnasõbralikult reo- ja sademeveed.

MEIE EESMÄRGID

1 2 3 4 5

Tipptasemel tootmistulemused

  • investeerime õigeaegselt oma varadesse
  • rakendame jätkusuutlikke praktikaid ja parimaid tehnoloogiaid

Strateegia

Suurettevõttena on Tallinna Veel kogukonnas oluline roll. Peame seisma hea nii oma töötajate, klientide, tarbijate, investorite, koostööpartnerite ja riigi kui ka keskkonna eest. Suure osa ettevõtte loodavast majanduslikust väärtusest anname ühel või teisel moel kogukonnale tagasi.

2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022